Danh sách tin trong mục


Hướng dẫn trọng tâm công tác phong trào năm 2021.
26/02/21. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Các văn bản đính kèm gồm: -Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. -Đề cương tuyên truyền ngày hội 2019. -Đề cương báo cáo ngày hội 2019. -Biểu tổng hợp kết quả ngày hội. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn. 4/10/2019.
Văn bản tập huấn công tác phong trào
Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn. 23/9/2019

Lịch công tác


Hình ảnh