Danh sách tin trong mục


Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019
Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn. 1/4/2019
Hướng dẫn trọng tâm công tác phong trào năm 2019
Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn. 12/02/2019
Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2019
Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn. 20/02/2019

Lịch công tác


Hình ảnh