Ngày 23/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng phối hợp với Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 78 cán bộ cơ sở gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban (hoặc Phó Ban) và một số thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ các xã, thị trấn.

IMG_7606.jpg       

Đ/c Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch TT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  lên lớp chuyên đề 1.

          Hội nghị đã được báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt 04 chuyên đề; Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện lên lớp 02 chuyên đề gồm: Phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng; nội dung hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Hướng dẫn các bước kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã.

IMG_7614.jpg

 Đ/c Phạm Công Minh, UVBTVHU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy
Giám đốc trung tâm chính trị huyện lên lớp chuyên đề 4.

  Lãnh đạo Ban tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện lên lớp 02 chuyên đề gồm: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

IMG_7605.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Mặt trận; nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng thời cũng là dịp để đội ngũ những người làm công tác Mặt trận trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả, từ đó thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng, chương trình hoạt động Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Góp phần nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, tạo sự chuyển biến trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở, đáp ứng yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                                                                              Đào Thị Phương Lan

                                                   Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh